Vad är idrottspsykologi?

För att en idrottare ska kunna prestera på toppen av sin förmåga är det ofta stort fokus på hur fysisk, taktisk och teknisk träning ska planeras och genomföras på bästa sätt. Minst lika viktigt är dock de psykologiska faktorerna kring en idrottsprestation, vilket har uppmärksammats allt mer på senare år (Fallby, 2004).

Idrottspsykologin som ämne är, tillsammans med fysiologi, pedagogik, medicin och nutrition, en idrottsvetenskaplig disciplin. Idrottspsykologi är ett multidisciplinärt ämne, som bl. a. innehåller beteendemässiga, biologiska, filosofiska, fysiologiska och sociala influenser (McCullagh & Noble, 2002).

Områden som innefattas i idrottspsykologin:
– Hälsopsykologi
– Karriärövergångar och karriärplanering
– Ledarskap
– Mental färdighetsträning
– Organisationspsykologi
– Prevention och rehabilitering
– Psykologisk testning
– Social- och gruppsykologi
– Inlärning och träning

Ofta förknippas psykologi med sjukdom och personliga problem men i jämförelse med den kliniska psykologin har idrottspsykologin en annan utgångspunkt. Utifrån individens eller gruppens styrkor riktas fokus på det ”friska” samtidigt som det är mer fokus på rådgivning och mentorskap från en idrottspsykologisk rådgivare. Det övergripande syftet berör samverkan mellan människor i en idrottslig kontext men även att som idrottare prestera under press, vilket inkluderar förmågan att hantera känslor, tankar och beteende.

Vad gör en idrottspsykologisk rådgivare?

Som idrottspsykologisk rådgivare handlar det, grovt sett, om individers förmåga att hantera vardagssituationer och att utnyttja möjligheterna i den situation som råder. Rådgivarens uppgift är främst att samla information, lyssna, vara problemlösare, diskutera alternativa åtgärder och ge stöd och råd (Fallby, 2004). För att kunna påverka behöver det byggas upp ett förtroendefullt samarbete mellan individen/gruppen och rådgivaren och precis som med all annan träning krävs det just träning för att utvecklas även inom det idrottspsykologiska området.

Ett samarbete med en idrottspsykologisk rådgivare är en framgångsfaktor vid många olika tillfällen och i lika många sammanhang. Vad många först tänker på är att inleda ett samarbete då problem har uppstått, för att få verktyg hur man bäst kan hantera den aktuella situationen. Idrottspsykologi bör emellertid även användas i ett förebyggande syfte, innan eventuella problem har uppstått, för att stärka det som är bra.

Vill du läsa mer om idrottspsykologi och dess subkategorier vill jag rekommendera Svenska Fotbollsförbundets hemsida: http://fogis.se/antidoping-medicin-vetenskap/idrottspsykologi/

Scroll to Top